برچسب: ماه رمضان در روستا

1

ماه رمضان در روستای اسفستان / سراب

رمضان در اسفستان مردم مومن اسفستان از گذشته هاي دور همانند بقيه مردم مومن ايران به استقبال ماه مبارك مي رفتند. در اين ماه قريب به اتفاق آنها روزه مي گرفتند.سحرها كه از امكانات...