1

روستا در کلام امام خمینی (ره)

“اگر کشاورزی صحیح در ایران به وجود آید، ما، در آینده، یکی از صادرکنندگان مواد غذایی خواهیم بود . ما قبل از اصلاحات ارضی ساخته امریکا – که ایران را دربست در اختیار امریکا...